คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ผลิตบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์แขนงต่าง ๆ ทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ศิลปไทย ทฤษฎีศิลป์ และสื่อผสม ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนการให้บริการด้านวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกที่มีคุุณภาพพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแผนใหม่ พร้อมทั้งมีการให้การบริการในรูปแบบต่าง ๆ แก่สังคม เช่น การท่องเที่ยว การอนุรักษ์โบราณสถาน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

คณะโบราณคดี

มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนักโบราณคดีไปปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานอันเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนปฏิบัติงานสนามทางโบราณคดีให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานของชาติในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และจัดทัศนศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคคลทั่วไป

คณะมัณฑนศิลป์

ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

คณะอักษรศาสตร์

ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์

เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ และได้เปิดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับนักศึกษา และเป็นแหล่งทดลองนวัตกรรมทางการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 11 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์|สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์|สาขาวิชาเคมี|สาขาวิชาชีววิทยา|สาขาวิชาฟิสิกส์|สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม|สาขาวิชาสถิติ|สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์|สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ|สาขาวิชาจุลชีววิทยา|สาขาวิทยาการข้อมูล นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(ครู) ที่เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ในด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ครอบคลุมแหล่งที่มา การเตรียมการประดิษฐ์ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบเภสัชสนเทศกลวิธานการป้องกันและการรักษาโรคในคนและสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยด้านระบบเภสัชสารสนเทศ เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร์สังคม เภสัชกรรมชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และดำเนินงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะดุริยางคศาสตร์

จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในวิชาที่เรียน โดยเน้นสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ออกแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน ณ สถานศึกษาและสถานที่สำคัญอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนับเป็นการบริการวิชาการ และส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพดนตรีที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติได้

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในฟาร์มของเกษตรกร เพื่อเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดการเรียนการสอนโดยผสานศาสตร์ทางศิลปะซึ่งเป็นศาสตร์แขนงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเชี่ยวชาญกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (การออกแบบแอนิเมชัน, การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ, การออกแบบเกม) | สาขานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา, การลูกค้าสัมพันธ์, วารสารและหนังสือพิมพ์, ภาพยนตร์, วิทยุและโทรทัศน์)

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่ธุรกิจ ได้แก่ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันและใกล้เคียง, อาคารกสท.โทรคมนาคม(บางรัก) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรของทุกหลักสูตร เนื่องจากอยู่ในที่ตั้งของพื้นที่ธุรกิจ เอื้อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงาน หรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับนักศึกษา เช่น สถานที่ออกกำลังกาย(Fitness) ศูนย์อาหาร แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC:Thailand Creative & Design Center) สำนักงานไปรษณีย์ สถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เป็นต้น

สนใจเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร